Berbalik alter ego yang berkuatkuasa

Apa berkuatkuasa alter ego yang terbalik?

Ia adalah kes undang-undang di mana pemiutang menyerang aset Perbadanan berdasarkan hutang pemiliknya, dan mendapatkan aset entiti secara langsung untuk memenuhi hutang pemiutang terhadap pemilik.

Sidebar